2016-05-10

Dokumenty i regulaminy

Dokumenty i regulaminy obowiązujące w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku:

- statut szkoły

- regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

- regulamin Rady Pedagogicznej

- polityka rachunkowości

- regulamin udzielania zamówień publicznych

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- regulamin komisji rekrutacyjnej

- regulamin nadawania stopni kadeta

- regulamin organizacji wycieczek, imprez szkolnych, krajoznawstwa i turystyki

- procedury dla poszczególnych stopni alarmowych oraz stopni CRP

- instrukcja kancelaryjna

- jednolity rzeczowy wykaz akt

- instrukcja archiwalna

- program wychowawczo-profilaktyczny.

Poniżej znajdują się wyżej wymienione dokumenty do pobrania.

Załączniki

  STATUT_01_09_18.pdf 829,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Dziennika...onicznego.pdf 369,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin Rady Pedagogicznej.pdf 338,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin zamówie...blicznych.pdf 612,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja bezpiecz...ozarowego.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin komisji r...utacyjnej.pdf 356,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin nadawania...ni kadeta.pdf 229,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin oganizacj...wycieczek.pdf 538,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROCEDURY ZS NR 1 -... ALARMOWE.pdf 760,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja kancelar...Płońsku.pdf 463,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jednolity rzeczowy wykaz akt.pdf 812,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja Archiwal...Płońsku.pdf 353,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program wychowawczo...y szkoły.pdf 587,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  polityka rachunkowości.pdf 472,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks_1.pdf 138,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się